Castellano

 

AVALUACIÓ I MILLORA DE ZONES HUMIDES (càlcul QAELS / ECELS).

Les zones humides són ecosistemes especialment sensibles que requereixen una avaluació particular del seu estat ecològic. Seguint els criteris de la Directiva Marc de l'Aigua, després de determinar el tipus de massa d'aigua, segons resultats de mesura de la conductivitat, i de la possible temporalitat de la massa d'aigua, es procedeix a estudiar l'estat inicial.

La qualitat biològica es calcula amb l'índex QAELS, basat en el mostreix d'espècies indicadores de microcrustacis (índex ACCO), i riquesa taxonòmica de crustacis i insectes (índex RIC). Per a la determinació d'aquests organismes, es fan servir tècniques de microscopia òptica.

La pressió antròpica es calcula amb l'índex ECELS, a partir de la qualitat hidromorfològica (morfologia, activitat humana, vegetació emergent, vegetació hidrofítica).

Aquest estudi permet determinar de forma sistemàtica i objectiva l'evolució positiva de la zona humida regenerada.

Gabinet d'Ecologia Aplicada no disposa d'un laboratori certificat per ISO 17025, però aplica aquesta metodologia de forma complementària quan és oportú dins un projecte de seguiment de mesures correctives després d'una restauració ambiental.

 

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · info@gabeap.com