Cast

 

 

 

 

Gestió organitzativa general.

Els processos de prestació de servei del gabinet es troben definits per evitar caure en ineficiències i improvisacions.

L'experiència en sistemes de gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat i salut, adquirida gràcies a d'altres àrees de negoci vinculades a GabEAp (serveis de consultoria d'organització) proporciona un mètode de treball rigurós (inspirat en normes internacionals reconegudes). També es té en compte una conducta responsable cap a la societat, en tot allò que es trobi sota el nostre control. 

Gestió de projectes.

La part del sistema de gestió dedicada a prestació del servei, segueix una metodologia pròpia de gestió de projectes, inspirada en les directrius del PMI (Project Management Institute). Cada informe o estudi és un projecte, de major o menor envergadura.

Dotació de recursos i col·laboracions externes.

En funció de les fases previstes al projecte, i del tipus de tasques a realitzar dins de cada fase, es determinen els recursos particulars del projecte. Això és molt important per a no quedar-se curt, i també per a no sobredimensionar el pressupost del client. Així, un informe senzillet es pot arribar a plantejar per a l'execució des d'un sol tècnic intern, o pel contrari un projecte gran s'afronta amb la creació d'un equip pluridisciplinar, incorporant les oportunes col·laboraciones externes.  

GabEAp treballa conjuntament amb l'empresa SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES, S.C.C.L. (veure acord estratègic), quan l'envergadura del projecte ho requereix, per tal de garantir un servei de primer nivell. 

 

Igualment, no escatimem en recursos d'infraestructura, i fem servir els equips òptics d'observació, equipament fotogràfic, instruments de geolocalització, equips de mesura, etc., que exigeixen les tasques del projecte. 

 

Coneixements actualitzats.

GabEAp no és un gabinet aïllat, sino que interacciona amb entitats de rellevància en l'àrea d'ecologia professional. Per tal d'estar al dia de les novetats sobre tot allò que envolta el nostre sector, és soci de la Asociación Española de Ecología Terrestre.

Transparència i comunicació amb el client.

En tot moment el client pot saber el grau d'avenç del seu projecte, contactant amb el cap de projecte assignat. No som intermediaris, doncs la feina es realitza i/o coordina des de GabEAp.

Garantia.

El client pot confiar que mai es deixarà una feina mal finalitzada. Els pressupostos són ben clars quant a l'abast de la feina a realitzar, i estableixen una garantia de correccions i esmenes, en cas que un tercer (generalment l'administració pública) consideri que hi ha defectes a subsanar.

 

 

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · info@gabeap.com