Castellano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col. nº 21104-C

 

 

ACREDITACIONS PROFESSIONALS. 

A efectes del art. 10.1.d de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que obliga a facilitar dades acadèmiques, professionals, i de col·legiació sobre les professions regulades es facilita informació sobre les acreditacions que legitimen a nivell legal i moral la prestació dels nostres serveis.

GabEAp és l'àrea de treball sobre Ecologia Aplicada d'AULA DE MILLORA, entitat que es troba inscrita al Directori de les consultories i enginyeries ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya). L'activitat es troba donada d'alta ininterrompudament des de 2001, i a través de GabEAp Gabinet d'Ecologia Aplicada, ofereix un ventall de serveis específics dins aquesta àrea de coneixement.

El màxim responsable del gabinet és Jordi de la Fuente Escudero amb NIF núm. 40.993.458-Y. Les seves dades acadèmiques i de col·legiació a efectes dels serveis d'ecologia aplicada (que és una especialitat de la professió de biòleg):

- Títol de Llicenciat en Biologia, especialitat de Biologia Vegetal i Ecologia (UAB).

- Núm. de col·legiat 21104-C, pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

- Alta ininterrompuda des de 2001 a la Agencia Tributaria sota l'epígraf d'IAE: Sección 2, Grupo 011.

De forma complementària, i per l'interès que té per als estudis que realitza GabEAp, també s'informa d'aquestes altres dades acadèmiques reglamentades:

- Tècnic Superior en PRL (3 especialitats) - Titulació regulada pel Real Decreto 39/1997 (BOE), que permet total autonomia quant a la gestió de la prevenció de riscos de la nostra activitat, i aporta competències interessants davant casos d'estudis relacionats amb hàbitats contaminats, gràcies en concret a l'especialitat d'higiene industrial.

- Tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció - Titulació regulada pel Decret 30/2015 (DOGC), que aporta competències interessants davant casos d'estudis relacionats amb masses forestals i prevenció d'incendis, així com també davant estudis on intervenen substàncies contaminants o perilloses.

 

Per a la resta de companys i/o col·laboradors participants dins un projecte concret, s'acredita dins de cada informe o estudi, les corresponents dades acadèmiques i de col·legiació.

 

A efectes de qualsevol contractació de treballs relacionats amb la Biologia, informem que la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legisprofessionals (DOGC núm. 4651) estableix al seu article 17:

Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

f) L'exercici d'una professió col·legiada per qui no compleix l'obligació de col·legiació.

g) La contractació per part d'empreses i entitats de treballadors no col·legiats en el cas que l'objecte del seu contracte de treball comprengui, totalment o parcialment, la realització de tasques pròpies de la professió.

 

 

 

 

     

Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · info@gabeap.com