Cast

 

 

 

 

Per acompanyar instruments de plans i programes.

Actualment, a la fase de plans i programes, és necessari crear documents que aportin la informació ambiental necessària per poder garantir que es tenen en consideració objectius ambientals. 

Informe Ambiental / Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA)

Per acompanyar projectes.

Determinats projectes necessiten determinar si cal o no fer estudi d'impacte ambiental (amb una memòria resum prèvia), i en tot cas el posterior estudi d'impacte. A vegades, és necessari crear un annex o altra especificació ambiental, segons determini l'organisme o el promotor del projecte.

Estudis d'Impacte Ambiental (EIA) / Document previ

Annex ambiental

Pla de Vigilància Ambiental (PVA)

Informe de compatibilitat ambiental

Per a garantir la correcta execució d'obres.

Assistència per a la direcció ambiental d'obra

Estudis diversos.

Ja sigui per completar els treballs anteriors, o bé de forma independent, entre d'altres tipus d'estudis:

Inventaris de flora i fauna

Estudis de seguiment biològic

Estudis de millora ambiental o restauració d'entorns degradats

Avaluació i millora de zones humides

 

 

 

 

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · info@gabeap.com